top of page

Kognitivno-vedenjska terapija (KVT)

Kognitivno vedenjska terapija KVT.jpg

KVT je ena najbolj znanstveno potrjenih in učinkovitih terapij, ki lahko privede do pozitivnih rezultatov v krajšem časovnem obdobju. Usmerjena je v reševanje izzivov »tukaj in zdaj« in tako klientom pomaga pri obvladovanju težav, ki jih pestijo v trenutnem življenjskem obdobju. Uporablja se pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

 

Osnovana je na kognitivnem modelu, kjer je poudarek na odnosu med mišljenjem, čustvovanjem, telesnimi občutki in vedenjem, ki so med seboj povezani in vplivajo drug na drugega. Osnovni koncept KVT je, da naša čustva, razpoloženja in odzivi (vedenja in reakcije) niso odvisni od zunanjih okoliščin, temveč od našega doživljanja in interpretacije le-teh. Naše dojemanje in doživljanje dogodkov in situacij pa je odvisno od naših ponotranjenih miselnih vzorcev, stališč, domnev in prepričanj. In kadar so ta negativna, popačena ali nefunkcionalna, vodijo do neustreznega čustvovanja in odzivanja (obnašanja), kar posledično privede do osebnih stisk, slabih medosebnih odnosov in lahko tudi do psihičnih motenj. Zato je cilj KVT pomagati posameznikom osvojiti drugačno razmišljanje, čustvovanje in delovanje.

 

Svetovalec skozi KVT terapijo klientom pomaga raziskati in razumeti težave, ki jim povzročajo osebno stisko in katerih ne zmorejo sami uspešno razrešiti. Najprej se v grobem razišče osebna družinska zgodovina (izkušnje iz otroštva), ki nudi razlago in vzroke za posameznikovo specifično doživljanje in reakcije v določenih življenjskih situacijah. Kajti ne glede za kakšen tip težave gre, pri vseh so ključni sprožilni (in tudi odrešujoči) dejavniki medosebni odnosi. Temu sledi spoznavanje in identificiranje posameznikovega specifičnega načina razmišljanja, čustvovanja, doživljanja in ravnanja, ki se sproži ob določenih situacijah ter vodi do neželenih rezultatov. Skozi ta proces klienti lahko vidijo svoje težave in reakcije v drugačni luči in iz različnih zornih kotov, kar omogoči nov pogled in širšo perspektivo. Na podlagi teh uvidov klienti prepoznajo in osvojijo nove, drugačne načine razmišljanja in dojemanja, ki posledično spremenijo njihovo doživljanje, čustvovanje in delovanje.

 

Vse to se odraža na uspešnejšem reševanju problemov, razreševanju osebnih stisk in osvajanju boljših strategij spoprijemanja z raznimi življenjskimi izzivi. KVT je edukacijski proces, skozi katerega klienti pridobijo znanja, veščine in tehnike za lažje, uspešnejše in samostojno premagovanje lastnih težav.

bottom of page